Simplified Wired Remote Controller

Simplified Wired Remote Controller_header

Simplified Wired Remote Controller

設計簡單,配備完善功能。
Simplified Wired Remote Controller_0

輕巧設計

纖薄的設計使控制器能夠放置在任何狹窄的空間。
Simplified Wired Remote Controller_1

操作簡單

所有基本功能都配備,是高成本效益的選擇。

文獻資料

使用手冊,小冊子和其他產品資料。 如果您需要更多資訊,請與我們聯繫。