ទាក់ទងយើង

ផ្ញើសារមកយើង ហើយយើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

ជ្រើសរើសប្រភេទសំណួរដែលអ្នកត្រូវការជំនួយសម្រាប់

ផ្ទះ
អាជីវកម្មខ្នាតតូច
ក្រុមហ៊ុនធំមធ្យម
ឯកទេស HVAC
នាមខ្លួន
នាមត្រកូល (ជាជម្រើស)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

សូមទាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈ

អ៊ីម៉ែល Ej: john@gmail.com
ទូរស័ព្ទ (ជាជម្រើស)
សូមប្រាប់យើងនូវព័ត៌មានលម្អិត
ជំហានទី 1 នៃ 2
អ៊ីម៉ែល Ej: john@gmail.com
ទូរស័ព្ទ (ជាជម្រើស)
សូមប្រាប់យើងនូវព័ត៌មានលម្អិត

សូមទាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈ

បន្ត
នាមខ្លួន
នាមត្រកូល (ជាជម្រើស)
អ៊ីម៉ែល Ej: john@gmail.com
សូមប្រាប់យើងនូវព័ត៌មានលម្អិត

កន្លែងទិញ

ស្វែងរកអ្នកចែកចាយដែលនៅជិតបំផុតរបស់អ្នក

FAQs

ចម្លើយ ចំពោះ សំណួរ ទូទៅ មួយ ចំនួន ។

អ៊ីម៉ែលថែទាំអតិថិជន

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីគាំទ្រនិងសាកសួរសេវាកម្ម។

ទីតាំង Johnson Controls-Hitachi នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning

For more information, kindly drop us an email at JCH-Cambodia@jci-hitachi.com

Tel: -