និយមន័យនៃគោលគំនិតសំខាន់ៗស្តីពីម៉ាស៊ីនបូមកំដៅនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់

យើងជួយអ្នកឱ្យមានគំនិតសម្អាតនូវអ្វីដែលថាមពលព្យាបាលរបាកនៅលើអាកាសគឺជាអង្គភាពបំពង់ឬគំនិតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលអ្នកមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ