លំហូរ​ខ្យល់

លំហូរលំហូរភាគច្រើនសំដៅទៅលើការវាស់វែងនៃការហូរខ្យល់តាមរយៈប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នកហើយទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការអនុវត្តរបស់អង្គភាព។

លំហូរខ្យល់ដែលបានដាក់កម្រិតអាចនាំឱ្យមានបញ្ហារួមមានចំណុចក្តៅនិងត្រជាក់ការបំពុលដែលបានបញ្ចូលក្នុងដែនអាកាសបង្កើនការចំណាយលើវិក្កយបត្រអគ្គិសនីការថយចុះប្រសិទ្ធភាពនិងសូម្បីតែប្រព័ន្ធដំណើរការខុសប្រក្រតីដែលនាំឱ្យមានការជំនួសការជំនួសមុន។ លំហូរលំហូរត្រឹមត្រូវធានានូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការលួងលោមអតិបរិមាហើយអូសបន្លាយជីវិតរបស់អង្គភាព។ ម៉្យាងវិញទៀតលំហូរខ្យល់មិនត្រឹមត្រូវអាចនាំឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពកាត់បន្ថយការកើនឡើងថ្លៃថាមពលនិងការថយចុះកម្រិតផាសុខភាព។ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនិងថែរក្សាលំហូរខ្យល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការល្អប្រសើរបំផុតពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នក។

លំហូរខ្យល់ដែលបានដាក់កម្រិតអាចនាំឱ្យមានបញ្ហារួមមានចំណុចក្តៅនិងត្រជាក់ការបំពុលដែលបានបញ្ចូលក្នុងដែនអាកាសបង្កើនការចំណាយលើវិក្កយបត្រអគ្គិសនីការថយចុះប្រសិទ្ធភាពនិងសូម្បីតែប្រព័ន្ធដំណើរការខុសប្រក្រតីដែលនាំឱ្យមានការជំនួសការជំនួសមុន។