ប្រតិបត្ដិការរបស់អ្នកគាំទ្រ (របៀបកង្ហារ)

នៅក្នុងប្រតិបត្តិការកង្ហារម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនកែប្រែសីតុណ្ហភាពខ្យល់ទេវាគ្រាន់តែដើរតួជាអ្នកគាំទ្រប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃរបៀបកង្វះសីតុណ្ហភាពកំណត់ត្រូវបានបិទនៅពេលរបៀបកង្ហារមិនអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហាភាពក្នុងផ្ទះ។

ជំនួយ: ព្រោះវាមិនត្រជាក់ / កំដៅខ្យល់ប្រតិបត្តិការអ្នកគាំទ្រសន្សំថាមពលច្រើនជាងប្រតិបត្តិការត្រជាក់ / កំដៅ។