ហាក់ហុក

HVAC តំណាងឱ្យកំដៅខ្យល់និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់។ វារួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីរំកិលខ្យល់រវាងតំបន់ក្នុងផ្ទះនិងខាងក្រៅក៏ដូចជាកំដៅនិងត្រជាក់គ្រប់ប្រភេទនៃចន្លោះទាំងអស់។

HVAC តំណាងឱ្យកំដៅខ្យល់និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់។ វារួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីរំកិលខ្យល់រវាងតំបន់ក្នុងផ្ទះនិងខាងក្រៅក៏ដូចជាកំដៅនិងត្រជាក់គ្រប់ប្រភេទនៃចន្លោះទាំងអស់។

លោក Hvac គឺជាវិស្វកម្មជំនាញនៃមេកានិចដែលមានគោលបំណងផ្តល់ការលួងលោមកម្ដៅនិងគុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះដែលអាចទទួលយកបានក្នុងផ្ទះ។ តាមទស្សនៈអាជីវកម្មហ្យុងក៏ជាឧស្សាហកម្មរងនៃសេវាកម្មអគារផងដែរ។