មុខងារនៃការគេងលក់ស្រួល (ពីមុនហៅថា "ការគេងខ្យល់" ឬ 'asense')

កំណត់សីតុណ្ហភាពប្រកបដោយផាសុកភាពដើម្បីជួយអ្នកដេកលក់ដោយដឹងថាការគេងលក់ស្កប់ស្កល់នឹងកែសីអាភឡើងវិញនៅពេលដែលវារកឃើញអ្នកកំពុងគេងការពារបន្ទប់ត្រជាក់ពេកឬក្តៅពេកនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល។