យើងមានមោទនភាពចំពោះរាល់ការដំឡើង Hitachi។ នេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនពីគម្រោងដែលយើងបានចូលរួមនៅជុំវិញប្រទេស។