កម្មវិធីម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ផ្ទះ

ឈុតកម្មវិធី និងកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យជីវិតរបស់អ្នកមានភាពងាយស្រួល។ ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ HVAC របស់អ្នកទៅពពក ដើម្បីគ្រប់គ្រងភាពត្រជាក់ និងក

ជ្រើសរើសប្រព័ន្ធត្រជាក់ និងកំដៅ Hitachi របស់អ្នក៖