កម្មវិធី IoT ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ HVAC

ក្រុមគ្រួសារនៃកម្មវិធី និងកម្មវិធីរបស់ airCloud[1] សម្រាប់ AC ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគាំទ្រអ្នកជំនាញជាមួយនឹងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការគ្រប់គ្រង HVAC ។