ការរួមបញ្ចូល HVAC សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគារ (BMS)

ភ្ជាប់គ្រឿង Hitachi HVAC ទៅនឹង BMS/BEMS របស់អ្នក* តាមរយៈច្រកចេញចូលរបស់យើងដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មភាពត្រជាក់/គាត់