ម៉ាស៊ីនក្រអូបត្រជាក់ដែលត្រូវបានផ្ទុកក្នុងបន្ទប់ក្នុង

ជួរដ៏ធំទូលាយនៃយូនីតក្នុងផ្ទះរបស់យើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Big Single Split មានន័យថាអ្នកអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ទំហំរបស់អ្នក។