RCIMW Serileri

RCIMW Serileri_header

RCIMW Serileri

Kompakt kaset tipi üniteler 60x60 cm ölçüleri ve çeşitli ön panel tipleri ve farklı ısıtma/soğutma kapasite seçenekleri ile konut projelerinizin ihtiyaçlarını karşılmaya uygundur.
RCIMW Serileri_0

Energiýa tygşytly ykjam casette casse cans

Ykjam kassette janköýerler (elektron görnüşinde (elektron görnüşli gatnaw) bilen inerektor (elektroniki gatnaw) bilen inerektor. Bu çotaýsyz elektrik şygawrylaryna nobatda naprýa girmegi we tokaýyna ýüz tutup, janköýer tizliginiň has çaly boljak has ýokary ähmiýetine sebäp bolan naprýa girmegine we häzirki motosyna gözegçilik etmek üçin bort elektronikasy bar. Simpleönekeý şertlerde, mekir koduňyz, islenýän sazlamaňyza esaslanyp, zerur bolan ýaly, talap edilýändigini aňladýar.Ematly-da Ematly-a hoşlaşmak üçin hoşlaşyň we energiýa tygşytlaýyş kasko canpe bilen energiýa tygşytlamaga sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

RCIMW Serileri_1

Ykjam kassette janköýer kassasy bilen dürli gurnama zerurlyklaryny ýerleşdiriň

Ykjam kassete janköýerlerimiz, otagyň merkezindäki potolokda oturgyçda oturmak üçin ajaýyp. 200mmx600mm ýa-da gurnamaňyz üçin dürli potolokdan 600mmx800mm saýlaň.

RCIMW Serileri_2

Heatingyladyş ýa-da sowatmak üçin janköýerlerimizi saýlaň ýa-da ikisini hem etme

Ykjam kassette janköýerinde iki turbada we dört turba modellerinde bar. Iki turba modeli islendik wagt ýyladyş ýa-da sowatmagy ýa-da sowatmagy üpjün edip biler we bar bolan Guralyň üstüni ýetirip biler. Tomusda ulanmak üçin, öndürilen ýyldyrym nasos toplumyna sowatmak mümkinçiliklerini goşmak üçin ajaýyp saýlaw.Bu aralykda, dört turbageçirijiniň dört ulgamy iş ediji we sowadylmagyna ýa-da sowadyjy berip biljek giňişleýin çözülişdir. Öwezini ýyladyş we sowadyş ulgamyny howa-suw ýylylyk nasoslary bilen durnukly jaý nasoslary döretmäge synanyşýanlar üçin ajaýyp.KANMAN Kasamçalarymyz, dürli zerurlyklara laýyklykda sowadyş we ýyladyş mümkinçilikleriniň köp görnüşinde gelýär.

RCIMW Serileri_3

Ýuwaşlyk bilen 48DB-i az

Arkaýyn 48DB-de ýuwaşlyk bilen işlemek[2], Kasetlet şek ýazgylary bazarda iň pes ses derejesinden biri bar. Siziň fonda paýhasly işlemek, bank külkülümimiz ýokaşanlar hiç zuldyk bolmazdan asuda rahatlykdan peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

Otagyňyza laýyk gelýän gyssagly kasete panelleri

Iki panel wersiýalary ykjam kassette fan kalosy üçin elýeterlidir:  • Sizard

  • Mentral diffuser paneli: motorly arabalar bolmazdan gelýär we ak reňkde bolýar. Bu panel, hiç hili baglanyşygy bolmazdan adaty 60x60 modulyny düzýär

Goşmaça artykmaçlyklar

Kiçi we ýönekeý otag termostat
Elektron LCD otagy termostat, "FOMS" mugt, ulanyjylar üçin ýönekeý gözegçilik. Janköýer tizligiňizi, ýyladyş / sowadyjy re inim tertibini ýa-da temperaturany aňsatlyk bilen sazlaň.
Energiýany tygşytlamak tertibi
Ulanyjylar LCD Termostrat arkaly elýeterli maliýeleşdirmek üçin energiýa tygşytlaýyş tertibini işjeňleşdirip bilerler.
Süzgüç hyzmaty ýatlatma
Süzgüç düwmesi, süzgüçleri üýtgetmegi ýada salmagy ýatlatmak ýa-da çalyşmak wagty gutarandan soň süzgüçleri çalyşmagy ýatlatmak ýa-da çalyşmak üçin göz aýlaýarlar -
Aňsatlyk bilen süzgüç
Janköýerler, tehniki hyzmat wagtynda we arassalamakda aňsat aýyrmak üçin döredilen iň oňat sintetiki süzgüç bilen gelýär.
RCIMW Serileri_6_0
RCIMW Serileri_6_1
1/2
Notlar

[1] Has giňişleýin maglumat üçin ýerli tekliplere serediň. Sowadyjy kuwwatlar 2,73kw 10,63kw aralygynda sowatmak aralygy. Heatingyladyş ukyby takmynan 10,87kw aralygynda 10,87kw aralygynda
[2] ses derejesi model arkaly üýtgeýär. 47dB RCIMW-ECM 25-2 üçin ulanylýar

kataloglar

Broşürler ve kataloglar. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen iletişime geçin.
teklif al
İş ortağı ağımızı tanıyın ve en yakın yükleyiciyi bulun