RIPW Serileri (Yüksek Basınçlı)

Yüksek Statik Basınçlı Üniteler

RIPW Serileri (Yüksek Basınçlı)_header

RIPW Serileri (Yüksek Basınçlı)

Yüksek Statik Basınçlı Üniteler

Experience powerful cooling performance with our Ducted High Pressure Fan Coil Unit. Discover reliable solutions for your comfort needs. Explore now
RIPW Serileri (Yüksek Basınçlı)_0

"Chitach" -yň ýokary basyşyna eýe bolan ýokary basyşly basgançagy

Belli talaplaryňyza laýyk gelýän hvac çözgütlerini giňişleýin saýlaň. Görnüşler toplumy bilen önüm çyzgysymyz açyk çeýeligi hödürleýär. Birnäçe dürli kuwwaty ulaldgurýar [1] we 6 kamera tertibi, 30 sany aýratyn model hödürleýäris. 2 sany turba ýa-da iki sany çukury gözleýän bolsaňyz, çukur barlagy, biziň aralygy bize takyk zerurlyklara laýyk gelýändigi aýdylýar.RIPW Serileri (Yüksek Basınçlı)_1

Pes ses, ýokary netijelilikde ýokary netijelilikde ýokary statiki janköýerler

Dymmagyň we energiýa netijeliligini düýpli sinergiýany başdan geçiriň. Biziň bölümlerimiz asylly merkezden gaçyryş jikileri bilen transportarç we iň pes sitrüň derejesinde in Engripdir we iň pes sitrüň birini hödürleýär [2] bazarda ajaýyp energiýa netijeliligini toplaýar. Aco hereketlendirijileri standart ýaly enjamlaşdyrylan, tehnologiýalary hakykatdanam amatly şert üçin haýran galdyryjy we netijeli işlemegini üpjün edýär.

Prevelokary basyşly janköýerlerimiziň goşmaça peýdalary

Gurluşy aňsatlyk bilen
Akym we yzyna gaýtarmak UniSoüklemek birikmeleri, turbaga aňsat elýeterliligini kesgitleýän enjamyň bir tarapynda ýerleşýär.

Netijeli, çydamly ýylylyk çalşyjy
Mehaniki taýdan baglanan alýumin çaýkanýan alýumin çaýlary bilen çyzylan mokli turbaly teis gämi duralgasy bilen gurlan ýylylyk alyş-çalşygy - çydamly, salkyn we ýylylyk bilen netijeli

Howpsuzlyk we hil kepillendirildi
Gutulan orta statiki kawkaklar-minnetdarlyk üpjünlerine göz ýetirip, IP20 we Subel Cubc but şahadatnamalary bilen tassyklanýar.
Aňsatlyk bilen süzgüç
Comokary sintetiki sintetiki sintetiki signaly ýagdaýlara we aýrylmak üçin ýörite süýşýän ägirtlere gabat gelýän demir çurunda ýerleşýär.

kataloglar

Broşürler ve kataloglar. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen iletişime geçin.
teklif al
İş ortağı ağımızı tanıyın ve en yakın yükleyiciyi bulun