CSNET Manager 2 Lite

Yerel Ağ & Web Tarayıcı tabanlı Uzaktan Erişim ve Yönetim Çözümü

CSNET Manager 2 Lite

Yerel Ağ & Web Tarayıcı tabanlı Uzaktan Erişim ve Yönetim Çözümü

Klima verilerinin bulut yerine sahada cihaz üzerinde tutulduğu ve uzaktan erişimle cihazın kontrolüne imkan veren dijital HVAC kontrol sistemi Özellikle küçük ve orta ölçekli ticari binaların gelişmiş zaman ayarı, çalışma verileri takibi, çok sayıda kiracının yönetimi gibi kontrol ihtiyaçlarını, komplex bir merkezi kontrol sistemi maliyeti ve karmaşıklığı olmadan karşılar.
CSNET Manager 2 Lite_0

Sahada veri yönetimi ve uzaktan erişim tek bir çözümde birleşti

Bulut tabanlı kontrol sistemlerinden uyum ya da güvenlik nedeniyle endişe eden organizasyonlar için CSNET çok verimli bir çözümdür çünkü dijital bir HVAC kontrol sisteminin avantajlarını sunarken tüm verilerin kontrol yeteneklerinin işletme sahasında kalmasını sağlar. Opsiyonel olarak ethernet ya da ağ tarayıcısı ile uzaktan erişime imkan tanır.

Çok kiracılı işlevsellik

Birnäçe kärendeçysynyň binalary üçin, CSnet Lite, gözegçilik we energiýa sarp ediş hasabatynyň integritigine toplumlaýyn çözgüdi hödürleýär.  • CSNET-leýji interfeýsi, dürli ulanyjy hasaplaryny dürli ulanyjy hasaplaryny doly kesgitlemek üçin dürli giriş hukuklary, her kärhana diňe öz kärende giňişliginiň çäginde gözegçilik edip biler we gözegçilik edýär.

  • her kärçet diňe kärendeçi ýa-da umumy desganyň dolandyryjysyna görünýän hepdelik meýilnamalaryny döredip biler.

  • Kärendeçenden gowrak zolaga, diwarly oturdylan otagdan ýa-da CSNet Latteri interfeýsinden ýa-da rahatlygyna gözegçilik edip biler.

  • Gündaýzanyň her ýazgylary üçin çalt elektrik sarp edilmegi, desgalaryň dolandyryjysyna girýän desganyň ygtyýarlyklaryna görä, käbir kärende işgäri iki görnüşde görmek bolýar. Bu dolandyryjylary wagtynda elektrik aragatnaşygyna gözegçilik edýär we derňemege seljermäge mümkinçilik berýär we energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak üçin şoňa laýyklykda düzediş geýmäge mümkinçilik berýär.

  • Mundan başga-da, ulgamyň has köp zonalaryň ýa-da bölümleriň has takyk güýmenje 2-nji partýett güýç metrine laýyk gelýär 2. Maglumatlar CSET müdirinde awtomatiki usulda a şekillendirilýär 2. 8-e çenli güýji metre çenli goldap edilip bilner.


CSNET Manager 2 Lite_2

Compatible with Hitachi VRF, room AC & air-to-water products

Hitachi VRF sistemlerini de içeren 64 adet üniteye ve oda tipi split klima çözümüne bağlanabilrsiniz. Oda klimaları bir adaptör ile bağlanabilir. 64 İç ünite arasında 8 adete kadar ısı pompası da kontrol grubuna dahiil edilebilir. Böylece, tam kapsamlı bir soğutma ve ısıtma sistemi kontrolü CS NET web trayıcı arayüzü ile sağlanabilir.


Ayrıca VRF yada split olması farketmeksizin 64 adet dış ünite desteklenebilir.

CSNET Manager 2 Lite_3

Gelişmiş veri işleme ve raporlama

İşletme yönetimleri, anlık çalışma verilerini ve 1 yıla kadar tarihsel verileri grafik arayüzlerle görebilir.

CSNET Manager 2 Lite_4

Birnäçe otagly dolandyryjy üçin dolandyryş parametrlerini düzüň

CSNet deslapky dolandyryjyny, sebäbi amaly modikleri uzakdan sazlamak üçin temperaturaly temperaturasy, köp sanly otagda, her diwara oturdylan otag gözegçilikleri üçin torda temperaturalara gözegçilik edýär. Bu ep-esli gözegçilik ediji ýagdaýda saklap bilmez we Sazlamalar birnäçe orgondan nusga alyp boljak derejede durmuşa geçirip bolmajak derejede tygşytlaýar.

CSNET Manager 2 Lite_5

Kuwwat sarp ediş maglumatlary

CSNET Manalyny her bir bankda çap edijileriň güýjüni, maglumatlaryň islendik energiýa töleglerini lampany, energiýa öndürijiligini seljermek ýa-da kärendeçileriň energiýa sarp edilişinden nägileligini üpjün etmek üçin aňsatlaşdyryp biler. Maglumatlar we diagrammalar, beýleki programmalarda aňsat ulanmak üçin elektron tablisasyna eksport bolup bilerler.


Şeýle hem, kärende töleýji töleg maglumatlary üçin ulanyp boljak, Modbus IP protokolyna oturdylyp, CSET dolandyryjysyna gabat gelýän we birikirt bolup biljekdigini kanagatlandyrylyp bilinýän birnäçe partiýa hojalygy üçin ulanylyp bilner.


CSNET Manager 2 Lite_6

Köp daşarky birleşdiriji baglanyşyklar we gözegçilik funksiýalary

CSNET-e eýe-ýetiň 3 gury giriş aragatnaşygy, BMS ulgamlary, Motonlar Kärsiz kartoçkanyň, ugurlaryň açary, daşarky taýmerler we ş.m. üýtgemegi.


CSET-e CSET-e birikmek ýa-da birleşdiriji enjamlara birikdirilen bu daşarky baglanyşyklara esaslanyp kesgitlenmeli birnäçe adamly funklar (mysal üçin myhmanhana otagy barlaglary ýa-da otag temperaturasynyň datçigi). Aragatnaşyk funksiýalary şertleri we hereketleri kesgitlemek üçin ýönekeý CSET müdirini ulanyp programmalaşdyrylyp bilner. Mysal üçin, birikdirilen ýangyn duýduryşynyň ýüze çykan halatynda, HVAC ulgamy ýapylyp bilner. Belli dolandyryş özi-taýy hünäri, e-poçta habarnamalaryny döretmäge mümkinçilik we düwmeleriň aşa maddalary bilen oturmaga mümkinçilik berýän seres otaglary üçin elýeterlidir we awtoulagyň aşaga aşagyndaky awtoulag duralgasyna çenli.

CSNET Manager 2 Lite_7

Bejeriş funksiýalary

Süzgüleýjileri arassalamak üçin awtomatiki ýatda saklamak üçin awtomatiki hyzmat etmek üçin awtomatiki ygtyýarnama bermek üçin awtomatiki ýatda saklamak barada habarnamalar barada awtomatiki ýatda saklamak barada habarnamalar Hasaplamak üçin awtomatiki tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek we kompressorlary we janköýerleri anyk işlemek bilen deňeşdirenisler we janköýerler ýaly gabat gelýän bölekleri arassalamak üçin awtomatiki ýatlama bildirýär. Ähli maglumatlar birleşdirilen dolandyryş panelinde we makul bilmedik bolsa, birleşdirilen dolandyryş nokadynda we e-poçta habarnamalarynda seredilip bilner.

CSNET Manager 2 Lite_8

Ösen taýmerler we hemişelik näzik senenama

Şahsy ýerüsti ýerleriň ýa-da her günde işleýän bölümleriň ýa-da ähli ulgamyň programmasy, hepdelik, möwsümleýin ýa-da hatda hemişelik senenama. Onlyaş senenama, degişli möwsümleýin howandada ýeňip, şertlerinde, degişli möwsümleýin sedia bolup, tertipnamany zerur bolanda sazlamak aňsat, edil zerur bolşy ýaly sazlamak aňsat.

kataloglar

Broşürler ve kataloglar. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen iletişime geçin.