Işjeň KPI

2 taraplaýyn energiýa dikeldiş şemallamasy

Işjeň KPI_header

Işjeň KPI

2 taraplaýyn energiýa dikeldiş şemallamasy

KPI çekilen howalaryň arasynda energiýanyň arasyndaky energiýa çalşyjy we göçme howa çalşygy bilen işleýän 2 taraplaýyn güýje girýän (erv) ertesi, täze howa çalşygy, af ulgamynda kyn işlemeli däldigi sebäpli 2 taraplaýyn energiýa dikeldiş howa çalşygy we şol bir arassa howany çalyşyň.
Işjeň KPI_0

Annualyllyk elektrik sarp etmegi 79% -e çenli azaldyň

Adatça, howa maglumatyny awtomatiki ýüklemegi ep-esli ýokarlandyryp,, gelýän howa döredijilige ýakyn temperatura içerine gönükdirmek üçin köp işlemegi üçin has köp işlemeli. Şeýle-de bolsa, işjeň KPI bölümi, adaty sepilýaz ekzamen janköýerini deňeşdirip, amally täze howa, toplumyň içinde goýlan arassa howa şertli oňurlaşdyrylandyr.

Işjeň KPI_1

Energiýaly dikeldiş

Işjeň CPI bölümi, ýapyk we garyşmazdan kontrabirasty howa akymlarynyň arasynda energiýany netijeli netijeli möhletli başarýan energiýa dikeldiş işinde işleýär. Ultra inçe sellýula maddasyndan ýasalan giňişlik sahypasyny ulanmak arkaly bu muňa ýetýär.

Vrf we täjirçilik bölünişik ulgamlary üçin amatly

Howa öňünden şert görmek üçin howa şertleriniň öňünden süýşüp geçýän ulgamyna birikdirilmeýär, vRO-da birikdirilendigi sebäpli vRU we täjirçilik bölüminde ulanylyp bilinmez we afiýa ulgamy öçürilende netijeli iş dowam etdirilip bilner.


Üç dürli energiýa dikeldiş reesimleri goldanýar:
• AK-nyň awtomatiki usuly Topy temperaturanyň arasyndaky, ýapyk temperatura we gelýän täze howanyň temperaturasy bolan boş ýagdaýda çäkleri işläp düzýär. Energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ERV-i awtomatiki dolandyrýar.
• Mejbury alyş-çalyş raýaty ERV funksiýasynyň elmydama energiýa dikeldilmegini göz öňünde tutýar
• Aýlyk tertibi re modeimiminiň ERV funksiýasynyň hiç haçan ýerine ýetirilmezliginiň we açykda açyk howanyň howanyň temperaturasyny düzmezden ýapyk ýeriň içine paýlanmagyň aňsat ýerinde paýlanan ýerde paýlanýar.


Mundan başga-da, ähli görnüşde, janköýerleri, tüsse we hapalanmagynyň öňüni almak üçin bir otagdaky howa basyşyny döretmek, bir otagdan beýlekisine gaça durmak üçin bir otagdaky howa basyşyny döretmek üçin mümkin boldugyça howa basyşyny döretmek, bir otagdan beýlekisine gaça durmak üçin bir otagda howa basyşyny döretmek üçin Şeýle-de bolsa, üpjünçilik janköýer ýa-da tükenikdir, basyşdyryş ýa-da prezurasiýa döretmekden başga bir ädimden ýokary bolup biler.


Işjeň KPI_3

Howa süzgüsti we CO3 gözegçiligi

Gurluş, G3 sferatlary bilen aragatnaşyk saklaýjynyň we daşetler bilen iberilen iň soňky howa bejergisine soňky funta goşmaça funt süzgüçini goşmak bilen gelýär. Koluň derejesi derejelerine esaslanyp, ko2-iň derejelerine esaslanyp, şemallaşma gözegçilikine has takyk gözegçilik etmek üçin goşmaça CO2 datçigi gurnalyp bilner.

Işjeň KPI_4

Ýakyn wagtda sessiz amal

Giňeldilen polistorlar (eps) içerki gurluş binanyň agramyny azaltmak üçin enjamyň agramy we howa keriliginiň derejesi üçin döredildi. Gaty netijeli EC JAN Motorers ulanmak bilen birleşdirilen, bu enjamyň döreden sesini azaltmak täsiri bar. Aslynda, işjeň KPI Energetika Düzgünleşiş bölümleri howa taýdan dikeldiş bölümleri 26DB (a) ses derejeleri boýunça pes işläp biler [2]. EC janköýerleri hereketlendirijiler adaty möjeklerden has köp energiýa mümkinçiliginde-de has köp energiýa tygşytlaýar [3].

Işjeň KPI_5

Merkezi stansiýa gözegçiligine birikdiriň

KPI Bustione gözegçilik etmek H-cony simleri we merkezi gözegçilikçüni ulanyp, Haraçi VRF ulgamy bilen doly aýrylyp bilner.

Goşmaça artykmaçlyklar

2000M3 / H.
Uly mümkinçilik kPI bölümi24DB (a)
iň pes ses çykyşy [2]79%
Annualyllyk elektrik sarp edilişiniň azalmagy [1]Notlarkataloglar

Broşürler ve kataloglar. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen iletişime geçin.

-

1. Kepli-10002E3E-de işleýän kipi-1000E3E-a iň sowadyş we ýyladyş möwsümleriniň üsti bilen işleýän temperaturalar üçin işleýän KPI-1000E3E standartyna esaslanýan hasaplamalar IN148555 standartyna esaslanýar. Sowek wagtynda sadaka döwründe 27C (db) we içerde nominal nominal romanyň nominal pomeriniň nominal pomeriniň nominal rhiniň nominal nomeriniň ýapyk temperaturasy hasaplanýar. 20c (db) we 60% -iň içinde ýyladyş möwsüminde ýyladyş möwsümi hasaplandy. Hasaplamak sowatmak möwsüminiň üstünden sowatmak täsir galdyryjy duýgur sowadyjy, kPI operatiwasy bilen howa çalşygy bilen howa çalşygy bilen dikeldiş täsirini dikeltmek üçin KPI Injury, kPI temperaturasy bilen howa çalşygy üçin KPI bölümi bolmazdan, KPI InRITI Şol bir şekilleri ýylatlamak üçin 26,172kw / h we 5,428kw / h derekti bardy.
2. 180M3 / H-de işleýän KPI-252E3E modeline degişlidir
3. Öňki negatiw KPI-1002E-1002E3E-ni 140M3 / H-de işleýän 1000 metre / hoan-da işleýän ""AC"" Fan-1002E3E-den 191E-1002E3E modeli bilen deňeşdirmek IP-den 285-den 285-den azaldy.