LONworks Interface (HARC-BX-E)

Phụ kiện cổng BMS

LONworks Interface (HARC-BX-E)_header

LONworks Interface (HARC-BX-E)

Phụ kiện cổng BMS

Để tích hợp hệ thống HVAC Hitachi với hệ thống tự động hóa xây dựng bên thứ 3 bằng giao thức Lonworks.
LONworks Interface (HARC-BX-E)_0

Kiểm soát & giám sát nhiều thông số

Hỗ trợ kết nối tối đa 64 Đơn vị trong nhà VRF và tối đa 8 đơn vị ngoài trời VRF. Tối đa 8 giao diện Lonworks có thể được cài đặt trên một hệ thống dây liên kết H duy nhất cho phép kết nối với các cài đặt rất lớn.


Kiểm soát và giám sát các hoạt động của đơn vị trong nhà bao gồm chạy/dừng, chế độ vận hành, tốc độ quạt, điểm đặt nhiệt độ và giới hạn các chức năng điều khiển vùng/phòng. Ngoài ra, một số phiên bản của giao diện này cũng có thể theo dõi trạng thái Louvre trong nhà, báo động, nhiệt độ đầu vào và nhiệt độ không khí cho các đơn vị trong nhà, cũng như nhiệt độ môi trường được phát hiện bởi các đơn vị ngoài trời.

Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng, ấn phẩm quảng cáo và tài liệu liên quan khác. Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc.